Ouderraad

Ons doel

De ouderraad bevordert de relatie tussen school en ouders en denkt mee over het reilen en zeilen in de school. Hierdoor draagt de ouderraad bij aan het optimaal functioneren van de school. Alle ouders/verzorgers van leerlingen van onze school kunnen lid worden van de ouderraad.

 

De ouderraad komt eens in de 6 weken bij elkaar. Bij deze vergadering is altijd de directeur en een teamlid aanwezig. Indien nodig overlegt de ouderraad met de medezeggenschapsraad (M.R.) en met de de Vereniging Christelijk Onderwijs (V.C.O.).

 

Wie zitten er in de ouderraad?

 
Wiard Hazewinkel
voorzitter
Laura Bergmans
secretaris
Marieke Huisman
penningmeester
     
Nicolas Graf  Jolien Wermer Jolien Stoverinck
     
Carmen Greve Marriet Wibbens  
   

 


Wat doet de ouderraad?

 • Uw kind een pleziere schooltijd geven
 • Laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders, bijvoorbeeld op het schoolplein
 • Ondersteuning bij activiteiten, zoals:
  • Startdag
  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Nieuwjaarsrolletjes
  • Paasontbijt en paasviering
  • Verkeersexamen
  • Koningsspelen
  • Afscheid groep 8
  • Koffie en thee tijdens 10-minutengesprekken
  • Bijzondere gelegenheden: Serious Request, 400e leerling en afscheid van leerkrachten
 • Een attentie of een kaartje namens de ouders bij lief en leed
 • Organisatie van ouderavond met actueel thema, 1 keer per jaar
 • Het coördineren van de klassenouders, die de leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van vrijwilligers voor activiteiten in de klas of op school

Een overzicht van alle activiteiten in het schooljaar 2015 - 2016  is te vinden in het jaarverslag van de Ouderraad.

De financiën

Het inkomen van de ouderraad is grotendeels afkomstig uit de ouderbijdrage. Alle ouders/verzorgers van leerlingen betalen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50 per kind per jaar. Daarnaast heeft de ouderraad inkomsten uit activiteiten zoals de kerstmarkt, uit advertenties in de schoolkrant, en ontvangt zij een bijdrage van de Vereniging Christelijk Onderwijs (V.C.O.).

Het geld dat de ouderraad beheert, wordt ondermeer besteed aan de volgende zaken:

 • aanvullend spel- en ontwikkelingsmateriaal voor de kinderen
 • het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en alle andere feesten en vieringen
 • papier en kopieerkosten van de schoolkrant en schoolgids
 • het afscheid van de leerlingen uit groep 8
 • het lidmaatschap van de belangenvereniging "Ouders en Coo"
 • attenties of kaartjes bij lief en leed
De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekening: NL26INGB0007953261, t.n.v. Stichting vrienden van de Anna van Burenschool, Enschede.
Vermeld bij uw overboeking a.u.b. de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep.
 
Tijdens de jaarlijkse ouderavond ligt het financieel jaarverslag van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar ter inzage. Voorafgaand hieraan wordt het beheer van de financiën gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit 2 ouders van school. 

Contact

Wilt u iets kwijt over het reilen en zeilen van de school, dan kunt u altijd een teamlid of ouderraadslid aanspreken. U kunt ook gebruik maken van de ideeënbus van de ouderraad, die in de keuken van het hoofdgebouw hangt. De ouderraad stelt zich graag open voor ideeën en vragen die bij u leven. En wilt u de ouderraad bij haar activiteiten komen helpen, dan bent u altijd van harte welkom.


Twitter