Leidraad voor wettelijk en signaal verzuim

Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegrust om een baan te vinden. 

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. Om verzuim voregtijdig te signaleren (en erger te voorkomen) heeft de gemeente Enschede een verzuimkaart gemaakt. 

 

Hieronder volgt de tekst zoals deze ook in onze schoolgids staat. 

Vierjarigen:

Een vierjarige kleuter die ingeschreven staat op school, heeft schoolbezoekplicht vanaf de dag dat het deelneemt aan het onderwijs. Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Wij vragen aan u eventuele afwezigheid van uw kind op tijd te melden.

Vijfjarigen:

Vanwege de leerplicht gelden er strakke regels over de aanwezigheid van alle leerlingen van 5 jaar en ouder (leerplichtige kinderen). Ouders van een vijfjarige kunnen bij de directeur een verzoek om vrijstelling indienen voor maximaal 10 uur per week. Daarnaast gelden dezelfde regels als voor kinderen van zes jaar en ouder.

 Zesjarigen en ouder:

De volgende regels gelden:

U kunt voor ten hoogste 10 gespreide dagen per jaar verlof aanvragen op grond van ‘gewichtige’ omstandigheden zoals het bijwonen van een bruiloft of de geboorte van een broertje of zusje. De directeur beslist aan de hand van de wetgeving over de toekenning van deze dagen. Als u door omstandigheden meer dagen nodig heeft moet u een verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Enschede.

Ouders met een beroep van zodanig speciale aard, dat ze niet of moeilijk in de schoolvakantie er op uit kunnen met hun gezin, mogen een verzoek indienen van ten hoogste 10 dagen. Langer verlof is alleen mogelijk met toestemming van de leerplichtambtenaar. Dit verlof kan nooit in de eerste twee weken van het schooljaar worden verleend.

In andere gevallen kan nooit verlof buiten de reguliere vakanties geregeld worden.

De directie is strafrechtelijk aansprakelijk voor het toekennen van extra verlof buiten de hier omschreven redenen.

De leerkracht noteert dagelijks de kinderen die afwezig zijn. Wanneer uw kind afwezig is, zonder dat het afgemeld is, nemen wij contact met u op. Als er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, is de directie verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u als ouder een boete opleggen. Bij een tweede beboeting wordt dit bedrag verhoogd. 

Schoolverzuim kan ook ontstaan vanuit ziekte. In 2012 is een nieuw protocol in werking genomen. Als kinderen in een schooljaar 5 keer, of meer ziek gemeld worden, is de gedachte dat dit wel erg vaak is. De vraag ontstaat, of er misschien meer aan de hand is. School gaat in gesprek met ouders en is verplicht een melding te doen bij de GGD-JGZ. De GGD-JGZ zal de ouders benaderen en ouders en kind mogelijk uitnodigen.

 

 

Twitter